BCrypt Hash Generator

$2b$10$XvqnWfx99tDUq4gGvOt67uVMu9.ZBx3OTd3jvdPyfcxJjyM5Krug2